En av de 23 grundförmågorna i IDG:s ramverk är att utveckla och agera efter en inre kompass. IDG formulerar denna förmåga så här:

Att ha en djupt förankrad känsla av ansvar för och engagemang kring värden och mål i relation till vad helheten behöver.

Inner Development Goals

Värderingar är också grunden för att bygga ett starkt och framgångsrikt team. För att teamet ska fungera så bra som möjligt behöver ni både förstå vad som är viktigt för var och en av medlemmarna och ni behöver också skapa ett gemensam ramverk för hur ni vill samarbeta och vara med varandra.

Denna övning gör ni i fem steg och ni behöver ca 1,5 timmar:

SYFTE OCH MÅL

Börja med att förklara syftet med övningen och vilket resultat ni sträver efter. Ska det t.ex. leda till att ni skapar ett gemensamt ramverk som alla ska skriva på, eller är detta ett första steg för att bygga teamet och lära känna varandra. Oavsett – var tydlig med syftet.

STEG 1 – TÄNKA INDIVIDUELLT (5 min)

Börja med att låta deltagarna själva fundera över 3-5 värderingar som är viktiga för dem som individer. När, i vilka situationer känner deltagarna att de får energi och blir engagerade. Vilka värden är viktiga för dem när de tar ett beslut eller gör ett val?

Material: Printa ut listan “Personliga värderingar”

STEG 2 – DISKUTERA PERSONLIGA VÄRDERINGAR I MINDRE GRUPPER (10-20 min)

Dela in teamet i grupper om 2-4 personer. Om ni är färre än 4, kör övningen i helgrupp. Utse en sekreterare som antecknar och en tidtagare som håller koll på tiden.

Låt deltagarna, en in taget, dela med sig av sina personliga värderingar och berätta hur och när dessa värderingar har styrt besut och val som de gjort i sina liv. Det kan t.ex. handla om varför de valt att jobba just i er organisation. 5 minuter vardera

Material: anteckningsblock och pennor

STEG 3 – DISKUTERA TEAMETS VÄRDERINGAR I MINDRE GRUPPER (30 min)

Låt de mindre grupperna diskutera vilka värderingar som är viktiga för att teamet ska fungera så bra som möjligt.

  • När och i vilka situationer har teamet fungerat som allra bäst, och vad är det som funnits på plats då?
  • När har teamarbetet inte fungerat lika bra och vad är det då som har saknats?
  • Finns det några krockar mellan de individuella värderingarna som gruppen pratade om i steg 2 och de gemensamma värderingar som behövs för teamet? Hur kan det hanteras på ett bra sätt?
  • Välj ut 3-5 värderingar som är viktiga för att teamarbetet ska fungera och ge konkreta exempel på när de behövs.

Material: anteckningsblock och pennor

STEG 4 – GRUPPERNA DELAR SINA INSIKTER I HELGRUPP (15-30 min)

Låt varje grupp dela med sig av det de kommit fram till. Workshopledaren antecknar vilka värdeord som gruppen har tagit fram som viktiga för teamsamarbetet.

  • Hur var det att göra denna övning? Insikter, tankar, känslor som kom upp?
  • Vilka 3-5 värdeord har ni valt ut och varför?
  • Vad behöver hända/förändras för att teamet ska kunna leva efter dessa värderingar?

Material: blädderblock eller whiteboard

STEG 5 – SUMMERING OCH AVSLUT (10 MIN)

Gemensam reflektion av övningen och resultatet. Lämna ordet fritt i rummet.

Workshopledaren summerar det ni kommit fram till och berättar vad som blir nästa steg, och hur workshopen ska följas upp.

Alla deltagare checkar ut från övningen med ett ord: “den här känslan/tanken tar jag med mig”.

PERSONLIGA-VARDERINGAR