Syfte: Klargöra värderingar och åsikter i olika frågor. Få igång tankar, reflektion och  samtal kring att samarbeta i grupp.

Genomförande

“Rita” (markera) en linje på golvet i rummet. Ena änden motsvarar 0 % på skalan, och den andra änden motsvarar 100 %. Nu ska du be deltagarna att placera sig på linjen utifrån hur mycket de instämmer med de påståenden du kommer att läsa upp. Efter att deltagarna placerat sig längs linjen, låter du dem sedan samtala och beskriva under några minuter med de som står närmast, om varför de valt just den specifika positionen. Därefter låter du några deltagare berätta för gruppen om sitt ställningstagande. När samtalet känns klart går ni vidare med nästa påstående. Om någon deltagare vill byta plats efter att ha hört någon annans åsikt så är det fullt möjligt att flytta på sig. Man kan alltså ändra åsikt under övningen. Förslag på påståenden varieras efter syftet med övningen och vilka som deltar. Tänk på att se till att samtliga kommer till tals i den större gruppen.

Exempel på bra samarbete

  1. Jag jobbar bäst tillsammans med andra
  2. Jag gillar förändring
  3. Det är viktigt för mig att känna mening med det jag gör
  4. Jag är ofta lite reserverad och tyst i början av ett samarbete
  5. För mig är det viktigt att lära känna varandra lite innan man börjar jobba tillsammans
  6. Jag tycker det är viktigt att skilja på privatliv och det arbete vi gör tillsammans i gruppen
  7. Jag gillar arbetsuppgifter som jag kan fördjupa mig i utan att bli avbruten
  8. Jag uppskattar verkligen fikastunderna där vi har chans att utbyta med övergripande tankar

Tidsåtgång: 10-20 min beroende på antal påståenden, och på gruppens storlek.

Användningsområde: Fungerar i alla typer av grupper. Kräver ett rum där man får plats att stå på en linje – kanske i korridoren? Variera gärna påståendena utifrån olika teman.

När kan du göra övningen?

Det finns många bra tillfällen och ett exempel är vid utvärdering efter ett möte eller en kurs, och då behöver påståendena anpassas utifrån och vara inriktade på att ta reda på vad deltagarna tyckte om mötet/kursen:

  • Utbildningen gav mig många bra insikter och tips som jag kan använda i mitt dagliga arbete.
  • Mötet uppfyllde mina förväntningar, vi kom framåt, vi fattade de beslut som behövde fattas, stämningen var god.