För snart ett år sedan började vi bygga det allra första inhousegymmet för att träna ledarskap tillsammans med kund. “Gymmet” bygger på vår grundläggande tes att ledarförmågor är inget man lär sig på en kurs eller genom att läsa en bok, man behöver träna hela tiden. Formatet att träna kontinuerligt, i korta regelbundna pass, “onlive” (dvs. online och live – inget spelas in, alla deltar i övningarna), tillsammans med kollegor och utifrån organisationens behov och förmåga har visat sig ha ännu fler fördelar än vad vi först vågade hoppas på.
Häng med så ska vi berätta.

Vinsterna med inhousegymmet

 • Chefer och medarbetare kan träna tillsammans, över avdelnings- och geografiska gränser. Det bygger kultur!
 • De korta, regelbundna träningspassen gör det möjligt för alla att hinna träna, och deltagarna ändrar successivt sina vanor och beteenden.
 • Regelbunden reflektion och uppföljning gör att deltagarna blir mer medvetna om sitt eget beteende och tänkesätt, och om sin egen förflyttning.
 • Engagemanget för verksamheten ökar, och deltagarna får en bättre förståelse för sin egen betydelse för helheten. “Jag är en viktig pusselbit och jag vill ta ansvar för att bidra till ett positivt arbetsklimat”.
 • Deltagare från olika delar av verksamheten kan dela med sig och samskapa hållbara lösningar på gemensamma problem.
 • Ledningen får värdefull återkoppling på utmaningar i verksamheten, och hur de behöver hanteras.
 • Tröskeln för att ta kontakt med kollegor från andra delar av verksamheten minskar, vilket bidrar till att dialogen och samarbetet över avdelningsgränsterna ökar. Det blir ett VI istället för ett vi och dom.
 • I klasserna bygger vi upp en trygg miljö där alla kan dela med sig av personliga upplevelser, ifrågasätta och göra fel. Det bygger psykologisk trygghet även i vardagen.
 • Det är roligt att träna tillsammans, och deltagarna lär sig mycket av varandra.
 • Deltagarna får tid att reflektera, och det är ofta en bristvara i vardagen. Och som vanligt när man tränar på något så blir man bättre på det, och gör det oftare.
 • Den här typen av onlineträning är både kostnadseffektiv och ger hållbart lärande. För samma peng kan ni träna alla chefer, och till och med hela personalen, istället för att skicka några få chefer på internat.
 • Det är hållbart och inkluderande att genomföra motsvarande löpande träning onlive – vi sparar på miljö och klimat.
 • Möjlighet att snabbt anpassa upplägg och förändra klasser, utifrån behov som blir tydligt vartefter träningsprogrammet genomförs. Med Ledargymmets ekosystem av erfarna och vassa medtränare är detta möjligt på en dryg vecka.

Framgångsfaktorer

 • Se till att förankra syftet med insatsen, och hur den kommer att fungera, innan träningen drar igång.
 • Vi samskapar klass tillsammans med er, som är relevanta för organisationen, med koppling till affärsmål, värdegrund och ledarskapsfilosofi.
 • Se till att det finns flera pass att välja mellan, så att så många som möjligt är med.
 • Gör träningen obligatorisk, och förklara varför.
 • Följ upp regelbundet och stäm av att träningen får effekt. Anpassa upplägget efter behov.
 • Koppla ihop övrig utbildning som organisationen gör och använd gymmet som ett sätt att omvandla teoretisk kunskap till praktiska vanor och beteenden.
 • Bygga tryggheten och inkluderingen i varje träningspass, att “ställa in frekvensen” och öppna upp

Utmaningar och eventuella fallgropar

 • Högsta ledningen inte är med och tränar, och leder inte vägen framåt.
 • Det finns en förväntan i organisationen att man ska få åka iväg på kurs.
 • Ovana vid träning online, vilket i sig kräver träning.
 • Ovana att reflektera, samtala och utforska.
 • Värdegrund, vision, affärsplan och ledarfilosofi är otydlig.
 • Enstaka negativa individer som inte vill vara med på tåget.
 • Övertygelser att bara live-träning leder till lärande och utveckling.

Alla dessa utmaningar och fallgropar, utom en, går att bemöta genom dialog, information och tålamod. Men den första utmaningen, att högsta ledningen är frånvarande, sätter krokben för hela initiativet. Om inte ledningen är med på noterna så är ni helt enkelt inte mogna för inhousegymmet. Då är det andra insatser som behöver till först.

Citat från våra deltagare

Jag har ökad förståelse för hur hantera specifika situationer man möter i sitt dagliga ledarskap

Jag har kommit på mig själv med att dagligen fundera över mitt ledarskap och mina ledaregenskaper

Jag har börjat reflektera ännu mer kring mottagarens perspektiv, hur det jag säger ska påverka min medarbetare

Det är innovativt, med så mycket träning – så fokuserat och återkommande

Så viktigt att komma samman löpande och reflektera och i dialog hitta perspektiv och nya idéer

Det kändes lätt och relevant att använda ledarskapsfilosofin som verktyg nu – vi behöver träna ännu mer

Alla deltagarnas reflektioner är ju en guldgruva med behov och tankar som vi i ledningen verkligen behöver ta tag i!

Det var en summering av våra lärdomar så här långt. Vi konstaterar med tacksamhet att vår tes om regelbunden träning verkligen fungerar. Vi hoppas att du som läser vill vara med oss och fortsätta att skapa ett ledargym där alla kan vara med och träna!

Kontakta oss för en digital fika och ett samskapande samtal kring hur ett inhousegym skulle kunna se ut hos just er!