Tillitsfullt styrelsearbete

TRÄNINGSPROGRAM FÖR ATT BYGGA ETT
VÄLFUNGERANDE OCH POSITIVT KLIMAT I STYRELSERUMMET

Så här här kan klimatet upplevas

 • Alla vågar inte säga vad de tycker och tänker
 • Det är ofta samma personer som pratar
 • Vi hanterar inte konflikter som uppstår
 • Vi har otydliga spelregler kring hur vi ska bete oss och kommunicera på möten
 • Medlemmar i teamet kan reagera defensivt när någon ifrågasätter ett förslag
 • Det finns en obalans mellan olika affärsviktiga perspektiv, t.ex. mellan ekonomi och hållbarhet
 • Samarbetet mellan styrelse och operativ ledning haltar, besluten blir inte genomförda
 • Vi fastnar i samma tankebanor, når inte full kreativ höjd
 • Medvetenhet kring vad ledamöterna själva behöver utveckla i sitt ledarskap ör svag

Så här känner ni efter programmet!

 • Vi har en tydlig struktur för att ta upp skav
 • Vi har en tydlig struktur för hur vi fångar upp och utvärderar idéer och förslag
 • Vi har mötesrutiner och roller som ser till att alla kommer till tals
 • Vi har ett tydliga riktlinjer för hur vi vill vara mot varandra – och vad som ska hända när vi inte respekterar dessa riktlinjer
 • All deltagare är tryggare i sina egna roller och i gruppen
 • Vi har ett mer öppet och tillåtande samtalsklimat
 • Vi har roligare möten som alla ser fram emot
 • Vi har lärt känna varanra på ett djupare plan, vilket kommer att underlätta samarbetet

Så här är programmet upplagt

KLASS 1 - VEM ÄR JAG OCH VAD TAR JAG MED TILL BORDET?

Vi tränar på att presentera oss för gruppen på ett mer personligt och djupare plan. Vad behöver gruppen veta om mig och vad bidrar jag med? Vad behöver jag av gruppen för att kunna bidra på bästa sätt?

KLASS 2 - HUR PRATAR VI OCH LYSSNAR PÅ VARANDRA?

Ett gott samtalsklimat är en av nycklarna i ett framgångsrikt styrelsearbete. Under den här klassen gör vi olika övningar för att träna på hur vi ska prata och lyssna in varandra, och skapa ett konstruktivt klimat.

KLASS 3 - HANTERA SPÄNNINGEN MELLAN OLIKA VÄRDEN

En av styrelsens utmaningar är att hantera spänningen mellan olika värden. Under denna klass får vi träna på att både bli medveten om och att hantera polariteter, och är se värdet av någon annas perspektiv än mitt eget.